Sunday Seminar | Momi Dahan: סדר עדיפויות בצריכה בעת מצוקה כלכלית

Date: 
Sun, 02/01/202214:00-15:30
elath1_02.jpg
Location: 
Elath Hall, 2nd floor, Feldman Building, Edmond Safra Campus

 

Abstract:

מחקר זה בוחן אם משקי בית נוטים לשנות את הרכב רכישת מוצרים חיוניים יחסית למוצרי מותרות בזמן מחסור כספי, שנמדד כאן לפי הפער בין שבועות ללא מועד תשלום לשבועות עם מועד תשלום אחד לפחות של שכר או אחת מארבע קצבאות הביטוח הלאומי. על בסיס נתוני פדיון שבועי בסניפי רשת מזון מובילה בישראל בשנים 2011-2018, נמצא כי בשבוע מחסור כספי, רכישת מוצרים חיוניים (מוצרים בפיקוח) נמוכה יותר ב-4.4%, ורכישת מוצרי מותרות מתכווצת בשיעור 6%, והפרש הרכישות בין שני סוגי מוצרים אלה עומד על 1.6% ומובהק ברמה גבוהה. ממצא זה, שלפיו משקי הבית מגדילים את חלקם היחסי של מוצרים חיוניים בסל הצריכה בזמן מחסור כספי, עולה בקנה אחד עם השערת המחקר המרכזית. ממצא זה נשמר בין אם בוחנים השערה זו רק עבור סניפים שכונתיים, מוצרים בעלי חיי מדף קצרים או מסווגים את דרגת החיוניות של המוצר לפי מתודולוגיה המבוססת על המתאם בין רכישת מוצרים לרמת ההכנסה של התושבים המתגוררים בסביבת הסניף. עוד התברר שהשפעת המחסור על ההפרש בין מוצרים חיוניים למוצרי מותרות גדולה יותר בסניפים שסביבם גרים תושבים במצב כלכלי נחות לעומת  סניפים הממוקמים באזורים אמידים במיוחד.

 

YOU ARE CORDIALLY INVITED