Edna Ullmann-Margalit Memorial Lecture | Speaker: Prof. Amihai Mazar (Archaeology)

Date: 
Tue, 27/12/202217:00-19:00
ednaulman_0_0.jpg

ממצא ארכיאולוגי מול טכסטים מתקופת המקרא: מספר מקרי מבחן

 

מחקרה של עדנה מרגלית ז"ל על קומרן מבטא יפה את המתח בתחום הפרשנות בין טכסטים קדומים לממצא ארכיאולוגי.
בהרצאה זו אציג את הבעייתיות הקיימת בתחום זה בחקר תקופת המקרא. על אף שהמחקר הארכיאולוגי עבר תהפוכות רבות
בדור האחרון ונעשה תחום אינטרדיסציפלינארי הנעזר ומשתף פעולה עם מיגוון נושאים מתחומי מדעי הטבע, החברה והרוח, הרי
בכל הנוגע לזיקה שבין טכסטים לממצא שאלות רבות נותרות פתוחות. במקרים רבים ניתן לעמוד על התאמות מפליאות בין
הטכסט לממצא, במקרים אחרים קימות סתירות מפליגות ובמקרים אחרים קיימות פרשנויות שונות לממצא. בהרצאה אציג
דוגמאות לכמה מקרים כאלו ואעמוד על תפקידה של הארכיאולוגיה בחקר ההיסטוריה של תקופת המקרא.
 
 

אולם אילת, בניין פלדמן, קומה 2 קמפוס אדמונד י. ספרא

התכנסות בשעה 17:00