Courses for 2019

Show Courses for the year:
No. Title Lecturer Points Place Day and time
57588 מימון למוסמך פרופ' אילן קרמר 3 חדר 2206 הר הצופים סמסטר ב' יום ד' שעה 16:30 - 19:15
57963 משחקים וכלכלת אינפורמציה (מיקרו כלכלה ב') פרופ' אלחנן בן-פורת 4 חדר 2303 הר הצופים סמסטר א' יום ב' שעה 14:30 - 16:15 , סמסטר ב' יום ב' שעה 14:30 - 16:15
57987 מיקרו כלכלה א' למוסמך מחקרי פרופ' אלחנן בן-פורת 5 סמסטר א' יום א חדר 2305, סמסטר א' יום ב חדר 3202 - הר הצופים סמסטר א' יום א' שעה 09:30 - 11:15 , סמסטר א' יום ב' שעה 10:30 - 12 :15
57813 כלכלה - עיצוב שווקים ד"ר אסף רום 2 חדר 2305 הר הצופים סמסטר א' יום ב' שעה 12:30 - 14:15
67677 מדעי המחשב - נושאים בגבול כלכלה וחישוב פרופ' נעם ניסן 2 אולם אילת סמסטר ב' יום א' שעה 16:00 - 17:45
76058 התמחות בחקר הרציונליות - נושאים ברציונליות מר אבי ליכטיג 2 אולם אילת סמסטר ב' יום ג' שעה 10:00 - 11:45
57836 כלכלה - סדנה בכלכלה התנהגותית פרופ' אורי חפץ 2 חדר 4212 הר הצופים סמסטר א' יום ד' שעה 12:30 - 14:15
55915 מנהל עסקים - סמינר - החלטות חברתיות: נדיבות, הוגנות ואתיקה ד"ר שהם חשן -הלל 4 חדר 3208 הר הצופים שנתי
51903 פסיכולוגיה - נושאים נבחרים בפסיכולוגיה מדעית א' פרופ' רן חסין חדר 2301 הר הצופים סמסטר א' יום ה' שעה 10:30 - 12:15
51904 פסיכולוגיה - מהלא מודע למודעות: פרספקטיבה על קוגניציה פרופ' רן חסין 2 חדר 2301 הר הצופים סמסטר א' יום ג' שעה 14:30 - 16:15 , סמסטר א' יום ה' שעה 10:30 - 12:15
67513 מדעי המחשב - מטבעות קריפטוגרפיים פרופ' אביב זהר 2 אודיטוריום הנדסה סמסטר ב' יום ג' שעה 14:00 - 14:45 - שיעור, סמסטר ב' יום ג' שעה 15:00 - 15:45 - תרגיל
57830 כלכלה - זהות חברתית ומדיניות כלכלית פרופ' משה שעיו 2 חדר 4212 הר הצופים סמסטר א' יום ב' שעה 16:30 - 18:15
34973 חינוך - סוגיות בקבלת החלטות - א' פרופ' אילנה ריטוב 2 חדר 541 הר הצופים סמסטר ב' יום ב' שעה 14:30 - 16:15